SAMIYAH’S HAIR STYLING SALON

2527 Savannah Hwy.
Charleston, SC 29414
Phone: (843) 571-2673